Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Moleneind Makelaars Vught.

1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Moleneind Makelaars opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Moleneind Makelaars uit andere hoofde direct verband houdende met de opdracht worden verricht of behoren te worden verricht.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Moleneind Makelaars in opdracht verricht en op alle overeenkomsten die Moleneind Makelaars met opdrachtgevers sluit.

3. Totstandkoming van opdrachten

Een opdracht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt. Als bewijs voor een opdracht gelden onder meer een schriftelijke mededeling door opdrachtgever, een schriftelijke opdrachtbevestiging door Moleneind Makelaars en, in het geval van een mondelinge opdracht, kennisname door opdrachtgever van het feit dat Moleneind Makelaars met de werkzaamheden is begonnen zonder dat opdrachtgever daartegen direct schriftelijk protesteert. 

4. Duur van opdrachten

Een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit, dat deze voor bepaalde tijd of voor een bepaald object is verstrekt.

5. Omvang van opdrachten

Een opdracht is niet strikt beperkt tot de werkzaamheden die bij het verlenen ervan met name zijn genoemd, maar omvat ook al die werkzaamheden waarvan de uitvoering redelijkerwijs in het kader van de opdracht past.

6. Wijze van uitvoering van opdrachten

Moleneind Makelaars bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Moleneind Makelaars neemt bij die uitvoering de gedragscode van de NVM in acht.

7. Intellectueel eigendom

Moleneind Makelaars behoudt zich alle rechten voor op producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht. Het is opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moleneind Makelaars die producten te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.

8. Betaling

Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Moleneind Makelaars verschuldigd. In het geval dat Moleneind Makelaars zich genoodzaakt ziet gerechtelijke of buitengerechtelijke maatregelen te nemen ter incassering van haar vordering, komen alle kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever.

9. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Moleneind Makelaars voor schade, ontstaan door wel of niet toedoen van Moleneind Makelaars, is beperkt tot het factuurbedrag.

10. Informatie-disclaimer

Moleneind Makelaars kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie verstrekt in advertenties, brochures, op internet of in andere media.

11. Reclame

Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk aan Moleneind Makelaars bekend te worden gemaakt binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij niet eerder van het gebrek op de hoogte kon zijn.

12. Opzegging

Opdrachtgever en Moleneind Makelaars kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, tenzij anders in de overeenkomst is vastgelegd. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld. De door Moleneind Makelaars reeds gemaakte onkosten tot datum van opzegging kunnen aan de opdachtgever worden gefactureerd.  

13. Opschortingsrecht

Moleneind Makelaars is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of aan derden, tot het moment waarop de opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Moleneind Makelaars.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten tussen Moleneind Makelaars en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Moleneind Makelaars en opdrachtgever welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondisement ’s-Hertogenbosch, tenzij de wet een andere rechtsgang voorschrijft.

Vught, september 2021 

Moleneind Makelaars Vught